Innledning

Samisk helseteam/saemien healsoedåehkie er et 2-årig samhandlingsprosjekt mellom Røros kommune, St Olavs hospital og Sørsamisk helsenettverk.

Prosjektets visjon er at samisk befolkning skal ha tilgang på god helsehjelp og likeverdig helsetjenester, for slik å bidra til sikre det samiske samfunnets fremtid. Helsehjelpen skal gis med bakgrunn i samisk kultur, slik samiske pasienter både har rett til og behov for. Dette skal gi det samiske samfunnet psykisk og fysisk velbefinnende, og sikre et robust og helsemessig sterkt samisk samfunn.

Prosjektet ønsker å være en bidragsyter til å skape oppmerksomhet omkring samisk helse blant nasjonale, regionale og lokale helsemyndigheter.

Prosjektets hovedmål:

 • Utvikle likeverdige helsetjenester til samisk befolkning i Midt-Norge gjennom å opprette et samisk helseteam/saemien healsoedåehkie som utfører pasientbehandling, kompetanseheving og fagutvikling i kommuner og helseforetak.

Prosjektets delmål:

 • Øke kunnskap om samiske pasienters rettigheter og behov i kommuner og helseforetak
 • Øke samhandling mellom Røros kommune, St Olavs hospital og Sami klinihkka gjennom et tverrfaglig team som samarbeider daglig
 • Bidra til likeverdige helsetjenester i andre regioner ved å dele kunnskap og erfaring som samisk helseteam/saemien healsoedåehkie opparbeider seg
 • Innhente kunnskap fra andre land, blant annet ved å gjennomføre studiereise til Alaska og South Central Foundation

Etter prosjektets slutt ønsker man at samisk helseteam i sørsamisk område er et fast tilbud.

Man ønsker at kommuner og helseforetak i sørsamisk område har opprettet egne ansvarlige for samisk helse, og at disse har et nettverk som de jobber gjennom.

 • Likeverdige helsetjenester
 • Samisk kultur i fokus

— Foto: Tom Gustavsen

Prosjektets innhold

Samisk helseteam/saemien healsoedåehkie skal være et tverrfaglig sammensatt team av helsepersonell med kompetanse på samisk språk og kultur.

Samisk helseteam/saemien healsoedåehkie skal være et viktig kontaktpunkt for pasienter, andre fagmiljø, kommuner og helseforetak. Helseteamet har vært forankret i kommuner og et helseforetak, og et langsiktig mål kan være at  kommuner og helseforetak på sikt eier deler av helseteamet selv.

Kontaktinfo

Telefon sykepleier Røros Kommune: 476 95 209
Telefon sykepleier St. Olavs Hospital: 476 95 247
E-post: samiskhelseteam@roros.kommune.no
Facebooksiden til Samisk helseteam

Helseteamets oppgaver:

 • Pasienter/pasientrettet arbeid
 • Kompetanseheving i kommuner og helseforetak
 • Utvikle samhandling omkring samiske pasienter

— Foto: Millie Olsen

Pasienter/pasientrettet arbeid

Prosjektleder/fastlege

 • Fastlege for samiske pasienter
 • Kompetanseheving i helsetjenester
 • Samhandling med ulike kommuner, helseforetak og nasjonale helsemyndigheter

«Jeg ville aldri sagt dette til andre enn deg»

Barn og unge
Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut jobber med og for samiske barn og unge i 20% stilling, jobber for øvrig hos SANKS avd. Røros. Er tilknyttet Røros helsestasjon.

 • Er tilstede ved Røros grunnskole og Røros videregående til faste tider og tilbyr et lavterskeltilbud der samiske barn og unge kan komme innom uten avtale
 • Kulturminnevandring og livsmestring for ungdom, et prosjekt med mål om å gi grunnskoleelever økt kulturforståelse og lokalkunnskap for samisk kultur, samt øke kunnskap om livsmestring og psykososial helse

Kontaktsykepleier for samiske pasienter i Røros kommune

Sykepleier i samisk helseteam/saemien healsoedåehkie som for øvrig jobber på Røros legesenter

 • Bemanner helseteamets vakttelefon alle hverdager mellom 8.00-15.30
 • Koordineringsarbeid av kliniske tjenester, informasjonsformidling og samhandling
 • Sykepleier tar i mot alle helserelaterte henvendelser

Kontaktsykepleier for samiske pasienter på St. Olavs Hospital 

Sykepleier i samisk helseteam/saemien healsoedåehkie i 20% stilling, jobber for øvrig på avdeling for blodsykdommer. Skal være kontaktperson som både pasienter og kommunehelsetjenesten kan ta kontakt med når samiske pasienter skal til St Olavs.

 • Bemanner kontakttelefon alle hverdager mellom 8-15.30
 • Kan følge pasienter på time, følger opp innlagte pasienter
 • Koordineringsarbeid av kliniske tjenester, informasjonsformidling og samhandling

Digitale tjenester

På grunn av at samisk befolkning bor spredt, er det viktig at man tilbyr nettbaserte tjenester. Dette kan gjøres gjennom at pasienter bestiller e-konsultasjon, og får snakke med lege eller sykepleier over nett. Slik kan man for eksempel følge opp diabetikere.

Vi ønsker å bidra til å skape likeverdige helsetjenester til samisk befolkning i Norge gjennom samisk helseteam.

— Sørsamisk helsenettverk

Kompetanseheving i kommuner og helseforetak

Det skal gjennomføres kompetanseheving i alle ledd både i kommuner og helseforetak for å øke kunnskap om samisk helse.

 • Foredrag og fagdager i kommuner og helseforetak

Utvikle samhandling omkring samiske pasienter

Prosjektet er et samhandlingsprosjekt. Dette er viktig fordi samisk befolkning bor spredt, og man må samarbeide med mange organer for å skape et helhetlig tilbud.

Forskning

Det er ønskelig at det skal gjøres følgeforskning på prosjektet.

Brukermedvirkning

Intervjue brukerrepresentanter 4 ganger årlig.

Eier

Røros kommune, St Olavs hospital og Sørsamisk helsenettverk/Åarjelsaemien healsoeviermie er eiere av hovedprosjektet.

Oppstart og varighet

Hovedprosjektets varighet er 1. oktober 2020-1. oktober 2022. Forprosjektet ble gjennomført 1. juni-1. oktober 2020. Målet er at dette skal danne grunnlag for en varig drift i kommunene og St Olavs hospital.

Organisering av prosjektet

Prosjektet skal ha en prosjektleder. I tillegg vil det være ansatte, som jobber i deltidsstillinger i prosjektet. Dette er helsepersonell som er ansatt i Røros kommune og St Olavs hospital.

Ansatte i hovedprosjekt

 1. Prosjektleder/lege Røros kommune: Anne Lajla Westerfjell Kalstad
 2. Sykepleier Røros kommune: Jenni Valseth, avdelingsleder Røros legesenter
 3. Sykepleier St Olavs hospital: Ida Therese Storslett, avdeling for blodsykdommer St. Olavs Hospital Trondheim
 4. Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut Johan Inge Greff, SANKS

Kontaktinfo

Telefon sykepleier Røros Kommune: 476 95 209
Telefon sykepleier St. Olavs Hospital: 476 95 247
E-post: samiskhelseteam@roros.kommune.no
Facebooksiden til Samisk helseteam