Innledning

Samisk helseteam er et 1-årig samhandlingsprosjekt mellom Røros kommune, St Olavs hospital og Sørsamisk helsenettverk. Prosjektet skal bidra til å skape likeverdige helsetjenester til samisk befolkning, og målet er at prosjektet skal være med på å utvikle en nasjonal modell for helsetjenester til samisk befolkning.

Prosjektets visjon er at samisk befolkning skal ha tilgang på god helsehjelp og likeverdig helsetjenester, for slik å bidra til sikre det samiske samfunnets fremtid. Helsehjelpen skal gis på eget språk og med bakgrunn i samisk kultur, slik samiske pasienter både har rett til og behov for. Dette skal gi det samiske samfunnet psykisk og fysisk velbefinnende, og sikre et robust og helsemessig sterkt samisk samfunn.

Prosjektet ønsker å være en bidragsyter til å skape oppmerksomhet omkring samisk helse blant nasjonale, regionale og lokale helsemyndigheter.

Etter prosjektets slutt ønsker man at samisk helseteam i sørsamisk område er et fast tilbud.

Man ønsker at kommuner og helseforetak i sørsamisk område har opprettet egne ansvarlige for samisk helse, og at disse har et nettverk som de jobber gjennom.

Hovedmål med prosjektet er å bidra til å skape likeverdige helsetjenester til samisk befolkning i Norge gjennom samisk helseteam. Delmål er å øke kunnskap om samisk helse i kommuner og helseforetak, øke samhandling mellom kommuner og helseforetak, plassere ansvar for samiske pasienter i kommuner og helseforetak og å skape et nettverk av helsepersonell som samarbeider om å gi samiske pasienter gode helsetjenester.

— Foto: Tom Gustavsen

Prosjektets innhold

Samisk helseteam er en gruppe helsepersonell med spesialkompetanse på samisk språk og kultur. De skal være ansatt i sine respektive jobber i kommuner/helseforetak, men ha et spesielt ansvar for å ivareta samiske pasienters rettigheter og behov. Teamet skal ha ukentlige møter, og helsepersonellet skal være ansatt i 20% stilling i helseteamet.

Samisk helseteam vil ha ansatte i Røros kommune, SANKS og St Olavs hospital. Dette teamet skal skape både kliniske tjenester, bidra til informasjonsformidling til kommuner og helseforetak, samt etablere kontakt mot kommuner og reinbeitedistrikt.

Kontaktinfo

Telefon sykepleier Røros Kommune: 476 95 209
Telefon sykepleier St. Olavs Hospital: 476 95 247
E-post: samiskhelseteam@roros.kommune.no
Facebooksiden til Samisk helseteam

Prosjektet har 4 hoveddeler: 1) Kliniske tjenester i kommune og sykehus (stedfaste helsetjenester, mobile helsetjenester, digitale helsetjenester). 2) Informasjonsformidling. 3) Utvikling av samhandling. 4) Fokusgruppeintervju brukere.

— Foto: Millie Olsen

1) Kliniske tjenester

Røros kommnune

Legetjeneste
Røros kommune har en fastlege med samisk språk- og kulturkompetanse, som vil gi mulighet for samiske pasienter å velge seg til denne fastlegelisten. Det skal være vanlig fastlegevirksomhet knyttet til dette. Denne legen vil også kunne benyttes som lege/ressurs for samiske pasienter ved sykehjem, hjemmetjenesten og helsestasjon. Legen er ansatt i kommunen som kommuneoverlege og fastlege, og skal være prosjektleder.

Helsestasjon for barn og unge
Psykiatrisk sykepleier med spesialkompetanse på barn og unge skal jobbe direkte mot samiske barn og unge på skoler og i barnehager, i samarbeid med Røros kommunes helsestasjon for barn og unge. Sykepleieren skal blant annet være tilstede på skolene til faste tider, og tilby et lavterskeltilbud der samiske barn og unge kan kontakte sykepleieren. Denne sykepleieren er tilknyttet prosjektet i 20% stilling, og er for øvrig ansatt i sin vanlige stilling i SANKS.

Koordinerende sykepleier
Koordineringsarbeid av kliniske tjenester, informasjonsformidling og samhandling.

Sykehjem/hjemmetjenesten
Dette er et eget delprosjekt, som Helsedirektoratet har fullfinansiert. Dett delprosjektet skal utvikle helsetjenester for samiske eldre på sykehjem og i hjemmetjenesten. Delprosjektet har en egen prosjektleder, samt en kokk og en helsefagarbeider. Disse skal være en del av helseteamet.

St. Olavs hospital avd. Røros

St Olavs hospital på Røros har mange samiske pasienter, både fra Norge og Sverige. Røros sykehus har en samarbeidsavtale med Jamtland/Harjedalen som gjør at svenske pasienter kan benytte seg av deres tjenester.

St Olavs hospital kan bidra til likeverdige helsetjenester ved å skilte på samisk, ha informasjon om samisk helseteam på sine sider, og ha generell informasjon på samisk.

På grunn av at muskel-skjelettplager er svært utbredt blant spesielt reindriftssamer, vil helsehjelp mot dette være svært aktuelt, og også etterspurt fra reinbeitedistriktene.

Siden Røros sykehus har en samisk ortoped tilstede fire ganger i året, vil et tilbud om konsultasjon hos ham være et godt tiltak. Dette kan gjennomføres ved at helsesekretær setter opp samiske pasienter når denne legen er tilstede.

St. Olavs hospital Trondheim

St Olavs hospital er regionsykehuset til en svært stor del av den samiske befolkning i Midt-Norge. Prosjektet ønsker å involvere St Olavs på grunna v dette, og for å vise at det er mulig å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for samiske pasienter også i sykehus.

Prosjektet skal ha en samisk sykepleier ansatt i 20% stilling, som skal arbeide for å utvikle tilbudet på St Olavs. Dette skal gjøres i nær tilknytning til de andre ansatte i helseteamet i Røros kommune og SANKS. Dette vil skape samhandling mellom kommuner og helseforetak. Denne sykepleieren skal drive med informasjonsformidling til sykehuset, men også tilrettelegge for samiske pasienter. Sykepleieren skal være en kontaktperson som både pasienter og kommunehelsetjenesten kan ta kontakt med når samiske pasienter skal til St Olavs. Sykepleieren skal for eksempel kunne følge pasienter til time, og være med på visitter ved inneliggende pasienter. Slik sikres samiskspråklig kultur- og språkkompetanse til pasientene.

Det er også ønskelig at det opprettes et eget rom der samiske pasienter og pårørende kan ta kontakt med sykepleieren, og der de kan finne informasjon på eget språk, lese aviser osv. Slik sikrer man at samiske pasienter har et møtested, der dere eget språk og kultur er i sentrum.

Det er videre viktig at St Olavs hospital har informasjon på samisk på sine hjemmesider. Telefonsvareren bør også ha samisk språk.

Mobile helsetjenester

Mange samiske pasienter sier at tilgjengeligheten av helsetjenester er for dårlig. Man ser også at spesielt reindriftssamer unnlater å komme til timer, fordi det ikke passer tidsmessig. Prosjektet ønsker å ha en mobil helsetjeneste deler av året, for å se om dette kan gi bedre tilgjengelighet. Det leies en helsebobil som er utstyrt som et legekontor, gjennom Hafjell Transport. Denne skal stasjoneres på slakteområdet 1 uke på vinteren, og kalvemerkingsområdet 1 uke på sommeren.

Det skal tilbys blant annet samtaler, undersøkelse av blodtrykk, EKG, blodprøver.

Slik kan man fange opp også dem som ikke kommer til legetimer på vanlig vis.

Digitale tjenester

På grunn av at samisk befolkning bor spredt, er det viktig at man tilbyr nettbaserte tjenester. Dette kan gjøres gjennom at pasienter bestiller e-konsultasjon, og får snakke med lege eller sykepleier over nett. Slik kan man for eksempel følge opp diabetikere.

Vi ønsker å bidra til å skape likeverdige helsetjenester til samisk befolkning i Norge gjennom samisk helseteam.

— Sørsamisk helsenettverk

2) Informasjonsformidling

En viktig del av prosjektet er å øke kunnskap om samisk helse til helsepersonell i kommuner og helseforetak. Sørsamisk helsenettverk arrangerer årlig en samisk helsekonferanse i samarbeid med Aajege, og denne vil være på Røros i 2020. Det er for å skape oppmerksomhet og engasjement om prosjektet, og om samisk helse.

Det vil utvikles et strukturert opplegg for kompetanseheving av helsepersonell i kommuner og helseforetak. I Røros kommune skal sykepleier ha ansvar for dette, og i Trondheim vil sykepleier på St olav ha ansvar for dette. Sørsamisk helsenettverk har allerede undervisningsmateriale klart.

Det vil utviklers en nettside om prosjektet og samisk helse.

Det vil opprettes et telefonnummer og en mailadresse for eksterne samarbeidspartene.

3) Utvikle samhandling

Prosjektet er et samhandlingsprosjekt. Dette er viktig fordi samisk befolkning bor spredt, og man må samarbeide med mange organer for å skape et helhetlig tilbud.

Prosjektet skal

 • Ukentlig møte i samisk helseteam. Deltakere er ansatte i samisk helseteam, fra Røros kommune, SANKS og St Olavs. Etter hvert vil dette kunne utvides til flere deltakere.
 • Kontakte alle samiske kommuner, og invitere til deltakelse i prosjektet.
  • Kommuner oppfordres til å opprette en ansvarlig for samisk helse.
 • Kontakte reinbeitediskrikt, og invitere til deltakelse i prosjektet. Disse kan oppfordres til å opprette en ansvarlig for helse. Dette kan være en sykepleier som har ansvar for opplæring i smittevern, HLR, akuttmedisin, og som har med seg medisinsk utstyr ved reinmerking, slakt osv. Dette skal gjøres i samarbeid med HMS-ansvarlig for reindrift, Johan Martin Stenfjell.
 • Arrangere samhandlingsmøte mellom kommuner, St Olavs hospital og Helse-Midt x 1 per år. Tema: helsetjenester for samiske pasienter.
 • Faste møter i året med samisk helsepersonell fra kommuner og helseforetak.
 • Skilt for alle helsepersonell som er tilknyttet Sørsamisk helsenettverk.

4) Forskning

Fokusgruppeintervju hver 4. mnd.

Eier

Røros kommune, St Olavs hospital og Sørsamisk helsenettverk/Åarjelsaemien healsoeviermie er eiere av hovedprosjektet. Alle kommuner med samisk befolkning i sørsamisk område vil inviteres inn i prosjektet, som samarbeidspartnere.

Oppstart og varighet

Hovedprosjektets varighet er 1. oktober 2020-1. oktober 2021. Forprosjektet ble gjennomført 1. juni-1. oktober 2020. Prosjektet vil utvides til 2 år ved ved behov, men målet er at dette skal danne grunnlag for en varig drift i kommunene og St Olavs hospital allerede etter et år.

Organisering av prosjektet

Prosjektet skal ha en prosjektleder. I tillegg vil det være ansatte, som jobber i deltidsstillinger i prosjektet. Dette er helsepersonell som er ansatt i Røros kommune og St Olavs hospital. Det er et eget delprosjekt som omhandler samiske eldre, som vil ha en egen prosjektleder.

Prosjektet vil ha en brukergruppe som skal intervjues hver 3. mnd.

Ansatte i hovedprosjekt

 1. Prosjektleder/Lege Røros kommune: Anne Lajla Westerfjell Kalstad, kommuneoverlege/fastlege Røros kommune.
 2. Sykepleier Røros kommune: Jenni Valseth, avdelingsleder Røros legesenter.
 3. Sykepleier St Olavs hospital: Ida Therese Storslett.
 4. Psykiatrisk sykepleier SANKS Johan Inge Greff.
 5. Psykiatrisk sykepleier Hanne Magga.Ansatte i delprosjekt samiske eldre:
 6. Prosjektleder: Ikke klart.
 7. Kokk: Hilde Danielsen.
 8. Livsgledeansvarlig/helsefagarbeider: Astrid Nordfjell.

I tillegg vil følgende inviteres prosjektet fra starten

Holtålen legekontor: Marianne Holden (sykepleier), Anne Guri (helsesykepleier), Tonje Rensberg (fastlege).
Snåsa kommune: Ikke klart.
Meråker kommune: Max Mackhe.
SANKS Snåsa: Per Martin Westerfjell.
HMS i Reindrift: Johan Martin Stenfjell.
St Olavs hospital: Svend Peder Vesterfjell, Øyvind Vesterfjell, Ante Matti Kalstad.

Hvem jobber i Samisk helseteam?

Anne Lajla Westerfjell Kalstad
Kommuneoverlege
anne.kalstad@roros.kommune.no
(+47) 413 33 342

Ida Therese Storslett
Sykepleier
(+47) 476 95 247

Bente Margrete Dragsten
Sekretær

Astrid Nordjell
Helsefagarbeider

Hanne Svinsås Magga
Psykiatrisk sykepleier

Jenni Valseth
Sykepleier
samiskhelseteam@roros.kommune.no
(+47) 476 95 209

Johan Inge Greff
Familieteraupeut / Sykepleier

Hilde Danielsen
Kokk

Jenny-Krihke Bendiksen
Kommunikasjons-ansvarlig

Kontaktinfo

Telefon sykepleier Røros Kommune: 476 95 209
Telefon sykepleier St. Olavs Hospital: 476 95 247
E-post: samiskhelseteam@roros.kommune.no
Facebooksiden til Samisk helseteam