Samisk helseteam/Saemien healsoedåehkie

Samisk helseteam er et 2-årig samhandlingsprosjekt mellom Røros kommune, St Olavs hospital og Sørsamisk helsenettverk.

Samiske eldre i sykehjem og hjemmebasert omsorg

Helsedirektoratets tilskuddsordning: Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere.