Målet med prosjektet er å:

Framskaffe, initiere og spre kunnskap om behovene til samiske innbyggere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, samt hvordan disse behovene best kan dekkes.

Spre kunnskap om rettighetene til likeverdige helse- og omsorgstjenester for den samiske befolkningen som urfolk.

Bidra til økt kompetanse blant personell som yter kommunale helse- og omsorgstjenester til samiske brukere.

Utvikle samarbeid og erfaringsutveksling med relevante aktører.

Det er et stort behov for likeverdige helsetjenester for samisk befolkning i sørsamisk område.

— Foto: Tom Gustavsen

Tilskuddet skal dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot målene om å bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn gjennom fagutvikling og kompetanseheving.

Tiltakene skal rettes mot områder som omfatter innbyggere med både sør-, nord- og lulesamisk språk og kultur.